Medlemsskap i NES IK AIL – 2017

Medlemsskap i NES IK AIL – 2017
(gjelder ikke aktive medlemmer, disse blir fakturert sammen med treningsavgift)

Kr. 100,- innbetales til konto :  1271.05.66176

Viktig å merke innbetaling med NAVN på medlem

Viser til Norges Idressforbund ang.: Medlemmets oppførsel
For at et idrettslag skal fungere etter sitt formål må medlemmene respektere regelverk og vedtak som fattes og innordne seg idrettslagets alminnelige rutiner mv. Det er et krav om at medlemmer av idrettslag oppfyller alminnelige krav til god oppførsel. Det kan foreligge grunnlag for å frata et medlemskap dersom vedkommende gjennom sin atferd i betydelig grad vanskeliggjør normale aktiviteter i laget eller dersom vedkommendes atferd er av en slik art at den ikke er forenlig med de mål om fellesskap, glede og idrettsutøvelse som idrettslaget er bygget på.

Idrettslagets tillitsvalgte har krav på å få kunne utføre de oppgaver de er valgt/oppnevnt for å utføre, uten å bli motarbeidet. Når det gjelder ytringer, skal det være en høy terskel for å reagere på kritiske synspunkter på hvordan et idrettslag drives og ledes. Det er likevel en forskjell på sunn og konstruktiv meningsutveksling på den ene siden,og trusler, trakassering og plagsom opptreden på den andre siden.Foruten ordvalget er det også av betydning hvor og hvordan ytringene fremmes . Mener medlemmet det foreligger kritikkverdige forhold i laget, skal dette adresseres til de rette organer, i en ryddig form og ikke til media eller i sosiale medier.
mvh
Hilde